Algemene-Voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 
 Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;

Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product; 
 
 Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;
 
 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen. 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument. 

Algemeen 

ARTIKEL 3 - Het aanbod 

1.      Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. 

2.      In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen: 

1.      de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren; 

2.      de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet- 

vast overeengekomen prijs is; 

3.      de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke 

leveringsdatum is. 

ARTIKEL 4 - De prijs 

1.      De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen. 

2.      Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd. 

3.      Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
 

ARTIKEL 5 - De Overeenkomst 

1.      De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer . 

2.      De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 

3.      De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig. 

ARTIKEL 6 - De betaling 

1.      Betaling vindt plaats via de betaalmogelijkheden bij het plaatsen van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd 

1.      Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument. 

2.      Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. 

Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. 

3.      Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een 

bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen. 

4.      Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 

ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 

De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden). 

 

ARTIKEL 9 - Conformiteit 

1.      De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 

2.      De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 

3.      Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen. 

ARTIKEL 10 - Garanties 

1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend. 

2.      De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

3.      De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie. 

ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst 

1.      Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

2.      De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

3.      Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

ARTIKEL 12 - Aansprakelijkheid 

1.      De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen. 

2.      De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product. 

3.      De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument uitbetaald. 

4.      Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

5.      De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

Overeenkomst op afstand 

ARTIKEL 13 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 

1.      Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken: 

1.      de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer; 

2.      de belangrijkste kenmerken van de Producten; 

3.      de prijs, inclusief BTW, van de Producten; 

4.      de eventuele kosten van aflevering; 

5.      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering; 

6.      het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op 

de Overeenkomst op afstand; 

7.      de termijn voor aanvaarding van het aanbod. 

2.      In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer. 

3.      De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen. 

4.      De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 

5.      Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen. 

6.      Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens: 

1.      de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel; 

2.      schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding 

van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld: 

                                               i.          het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument 

ter beschikking kunnen staan; 

                                              ii.          dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de 

kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de 

Consument komen; 

                                             iii.          de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument 

de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde. 

                                             iv.          het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer; 

                                              v.          de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service; 

                                             vi.          de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de 

Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een 

onbepaalde duur. 

7.      Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens 

niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen. 

8.      Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen. 

 

ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging 

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende:
 
 1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen. 

2.      De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de Consument. 

3.      De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien: 

1.      de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 

10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of 

2.      de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer 

dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. 

4.      In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie 

maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden. 

5.      Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven. 

ARTIKEL 15 - Intellectuele eigendom 

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan. 

Klachten en geschillen 

ARTIKEL 16 - Klachten en bemiddelingsregeling 

1.      Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest. 

2.      Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904 2270 AX Voorburg, tel. 070 386 62 48) voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid. 

ARTIKEL 17 - Afwijking 

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd. 

ARTIKEL 18 - Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten 

1.      Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2, 17, 18 en 19. 

2.      De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer bevoorraadt en/of 

Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business).